Navigatie overslaan

Voorwaarden

Voorwaarden

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Babyland webshop

Versie 1: 27-09-11

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Verkoper: de webwinkel Babyland-Juniorland  geëxploiteerd door Babyland  Juniorland Zaandam B.V.

1.2 Servicepunt: De winkel Babyland Juniorland Zaandam B.V., gevestigd aan de Stormhoek 13 te Zaandam.

1.3.Koper: iedere natuurlijke – of rechtspersoon die bij Verkoper een bestelling plaatst;

1.4. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper krachtens welke goederen en/of diensten worden geleverd aan of verricht voor Koper.

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1.Deze voorwaarden gelden, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, voor iedere aanbieding, bestelling en iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn geldig voor aankoop via de webshop van Babyland Juniorland Zaandam BV en hebben geen betrekking op aankopen die in de winkel, gevestigd aan de Stormhoek 13 te Zaandam, zijn of worden gedaan.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht moet worden genomen.

2.4. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 3: tot stand komen overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijzen op de webshop kunnen afwijken van prijzen in de winkel. Koper kan hier geen rechten aan ontlenen. Al vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van zet - en drukfouten.

3.2. Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht van.

Artikel 4: aanbiedingen en prijzen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2. Als de prijzen van de aangeboden goederen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat Koper bestelt en de uitvoering van de bestelling door Verkoper, heeft Koper het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper. Ontvangt Verkoper binnen deze termijn van veertien (14) dagen geen bericht van Koper, dan wordt Koper geacht in te stemmen met de prijsverhoging.

4.3. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen terzake te weigeren en/of terzake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden.

Artikel 5: monsters en modellen

5.1. Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren goederen daarmee zullen overeenstemmen.

5.2. Afgebeelde kleuren in de webshop van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de goederen op de webshop zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop.

Artikel 6: leveringen

6.1. Aflevering vindt plaats per post/ koerier aan Koper, tenzij anders is aangegeven en zal plaats vinden op het door Koper opgegeven adres. Bezorging door Verkoper per post/ koerier is uitsluitend mogelijk binnen Nederland,  België en Duitsland.

6.2. Verkoper is eerst gehouden om voor levering op de door Koper aangeven wijze over te gaan zodra Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag aan Verkoper heeft voldaan.

6.3. Op het moment van aflevering gaat het risico ter zake van de afgeleverde goederen over op Koper.

6.4. Indien Koper de door hem bestelde goederen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij in verzuim; in dat geval worden de goederen door de vervoerder retour gezonden naar het adres van de verkoper. Verkoper is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met Koper te ontbinden en behoudt zich het recht voor op schadevergoeding, tenzij sprake is van ontbinding door Koper als bedoeld in artikel 12.1.

Artikel 7: levertijden

7.1. De op de website van Verkoper vermelde levertijden zijn indicatief. Koper ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij door Verkoper bij het product een afwijkende levertijd wordt weergegeven. Voor meubelen geldt een levertijd van maximaal 12 weken. Indien de levertijd afwijkt van de indicatieve levertijd op de webstie ontvangt de Koper hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8: bezorg- of montagekosten

8.1. Indien Koper de door hem bestelde goederen ophaalt bij de winkel gevestigd aan de Stormhoek 13 te Zaandam, is Koper geen bezorgkosten verschuldigd.

8.2. Indien Verkoper de door Koper bestelde goederen bij het door hem opgegeven bezorgadres dient af te leveren, is Koper gehouden om de bezorgkosten te voldoen. Dit bedraagt in Nederland € 4,95 en in België en Duitsland € 11,00. Dit tarief geldt voor alle artikelen met uitzondering van boxen en meubelen. Indien de door Koper geplaatste bestelling bij een orderbedrag van boven de € 40,00 is Koper geen bezorgkosten verschuldigd.

8.3. Naast de hiervoor in lid 2 bedoelde bezorgkosten is Koper, indien Verkoper zorg draagt voor montage van de door Koper bestelde goederen, gehouden om montagekosten te voldoen. Verkoper zal de hoogte van deze kosten bij de bestelling aan Koper kenbaar maken.

Artikel 9: het vervoer en de vervoerschade

9.1 Verkoper regelt deugdelijk vervoer en draagt de verantwoordelijkheid voor het risico van beschadiging of verlies. Verkoper sluit hiervoor een transportverzekering af.

9.2 Indien Koper bij ontvangst van de goederen gebreken constateert, dient Koper dit op het ontvangstbewijs te melden en op te tekenen. Daarnaast dient Koper dit binnen twee (2) werkdagen te melden bij Verkoper. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van geleverde goederen, dient dit door Koper op het ontvangstbewijs te worden gemeld.

9.3 Voor reclames die geen verband houden met het vervoer is artikel 11 van toepassing.

Artikel 10: betaling

10.1 Koper is bij het het plaatsen van zijn bestelling gehouden om het door hem verschuldigde bedrag via de betaalwijze als vermeld op de website aan Verkoper te voldoen. De bevestiging van de bestelling door Verkoper dient tevens als factuur. Koper is derhalve gehouden om het daarin genoemde bedrag te voldoen.

10.2 Koper dient zijn betaling te verrichten door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

10.3 Indien Koper niet binnen de hiervoor genoemde betalingstermijn voor betaling van het volledige door hem verschuldigde bedrag heeft zorg gedragen, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is Koper vanaf het moment van intreden van verzuim vertragingsrente ad 1% per maand, of gedeelte van een maand, over het onbetaald gebleven door Koper verschuldigde bedrag verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.

10.4 Alle incassokosten, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van Koper.

10.5 Als Koper niet tijdig, volledig betaalt, heeft Verkoper bovendien het recht om de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper om aanspraak te maken op vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 11: garanties en service

11.1 Verkoper staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.

11.2 Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Verkoper bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Verkoper.

11.3 Verkoper staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door terzake kundig personeel.

11.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht.

- indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruikt.

- indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper.

11.5 Verkoper beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandelingen worden genomen. Indien Verkoper beslist dat de klacht terecht is, zal hij handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie .

Artikel 12: zichttermijn/retourneren binnen 14 dagen

12.1 Nadat Koper de door hem bestelde goederen heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen, de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

12.2 De hiervoor in lid 1 bedoelde bevoegdheid van Koper geldt niet voor goederen die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerk), duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

12.3 Indien Koper de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 12.1 wenst te ontbinden, dient Koper dit binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien (14) dagen schriftelijk aan Verkoper te melden.

12.4 Indien Koper de goederen retour zendt aan Verkoper zijn de retourkosten voor rekening Koper. Retourzendingen kunnen worden gericht aan Babyland Juniorland Zaandam  B.V., Stormhoek 13, 1506 SW Zaandam.

12.5 Indien Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat hij de overeenkomst met Verkoper heeft ontbonden, zal Verkoper deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper de door Koper geretourneerde of teruggebrachte goederen heeft ontvangen, aan Koper terugbetalen.

12.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte goederen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat de goederen reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van Koper zijn beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

Artikel 13: ontbinding binnen 7 dagen

13.1. Indien Verkoper niet binnen zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop Koper zijn bestelling bij Verkoper heeft gedaan, voor levering van de bestelde goederen zorg heeft gedragen, verkeert Verkoper van rechtswege in verzuim en is Koper gerechtigd om de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. Dit geldt niet voor de levering van boxen en meubelen.

13.2. De hiervoor in lid 1 genoemde bevoegdheid heeft Koper niet voor zover Verkoper met Koper een andere leveringstermijn is overeenkomen of voor zover de vertraging in de levering Verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.

13.3. Indien nakoming blijvend onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet Koper daarvan per omgaande worden kennis gegeven en heeft Koper recht op teruggave van het door hem aan Verkoper betaalde bedrag. Verkoper zal deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat Verkoper Koper in kennis heeft gesteld van de onmogelijkheid om te leveren aan Koper terugbetalen.

Artikel 14: annulering door Koper

14.1. Bij eenzijdige annulering van de koopovereenkomst door Koper, na de termijn van 14 dagen, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de in overeenkomst gemelde bedrag.

14.2. Annulering door overmacht, veroorzaakt door afbreken van zwangerschap of andere medische redenen, wordt bij overlegging van een dokters attest altijd geaccepteerd. Wel dienen de artikelen in originele staat en verpakking te worden geretourneerd. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 15: aansprakelijkheid

15.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Koper of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de door Koper bestelde goederen.

15.2 Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van Koper, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

15.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk, veel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van het door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.

Artikel 16: eigendomsvoorbehoud

16.1 Zolang Koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven goederen eigendom van Verkoper. Koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht, om deze goederen aan derden af te staan of in onderpand, dan wel bruikleen te geven of te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventuele bijkomende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 17: overmacht

17.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Verkoper feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 18: privacy

18.1 Verkoper verzamelt persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) in het kader van registratie op de webshop of bij intekening op overige al dan niet commerciële acties.

18.2 Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan overige al dan niet commerciële acties kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden gedeeld met contractueel verbonden partijen. De informatie zal dan worden gebruikt om dienstverlening te verbeteren en om gepersonifiseerde informatie te verstrekken.

18.3 Indien persoonlijke informatie van Koper niet gebruikt mag worden, kan Koper dit kenbaar maken via de website. Koper heeft recht op inzage en verbetering van haar gegevens.

18.4 De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het  privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk.

Artikel 19: klachten

19.1 Klachten over de geleverde goederen, het handelen van Verkoper of anderszins, kunnen  door  Koper worden ingediend bij Verkoper, waar hij de betreffende bestelling heeft geplaatst.

19.2 Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of Verkoper de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Verkoper terstond doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien Koper zulks niet doet, wordt de Verkoper geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan.

Artikel 20: toepasselijk recht en forumkeuze

20.1. Op alle opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Zaandam.